La Maçoneria

 

Les Constitucions de Anderson de 1723 diuen..

”La Francmaçoneria ha estat fundada per a unir els alts valors morals que, sense ella, haurien seguit sent ignorats, i per això és el Centre d’aquesta Unió. La seva missió és la de preparar la Concòrdia Universal i la de treballar per millorar alhora l’Ésser Humà i la Societat”.

Els Principis Generals de l’Orde Maçònica, estableixen que:

– “La Francmaçoneria és una institució de caràcter iniciàtic, mètode progressiu i ànim progressista, amb una finalitat filosòfica i filantròpica que té com objectiu la recerca de la Veritat, l’estudi de l’Ètica i la pràctica de la Solidaritat. Facilita l’enriquiment intel·lectual mitjançant el diàleg i la reflexió promoguts des de la diversitat dels seus membres, i treballa pel millorament material, moral, i pel perfeccionament espiritual, intel·lectual i social de tota la Humanitat”.

– “Els seus principis són la Tolerància mútua, el Respecte als altres i a un mateix, i l’absoluta Llibertat de Consciència. Considera que les concepcions metafísiques i religioses són del domini exclusiu de l’apreciació de cada persona, rebutjant qualsevol afirmació dogmàtica. Té com a divisa: Llibertat, Igualtat, Fraternitat”.

La Maçonería no és dogma

La Maçoneria no és un dogma ni una creença ni una religió. Res més lluny de tot això, perquè els francmaçons som contraris a qualsevol plantejament o posició dogmàtica. La Maçoneria és una activitat d’esclariment permanent que es realitza i vehicula a través d’un mètode de creixement personal.

La Iniciació Maçònica

No és una experiència mística, sagramental o màgica que s’assoleixi i es perpetuï al finalitzar la cerimònia, sinó que és precisament llavors quan comença el procés d’aprenentatge. De cada francmaçó depèn que la Iniciació es converteixi en real i no quedi només en quelcom virtual però buit de contingut i d’efectivitat.

El Mètode Maçònic..

..no anul·la la llibertat de l’individu sinó que la fomenta i la promou amb l’objectiu d’enfortir la seva capacitat de discerniment, essent plenament compatible amb el fet de professar qualsevol creença religiosa, esotèrica o filosòfica o de no professar-ne cap.

El Mètode Maçònic reforça l’actitud de responsabilització de l’individu amb la vida, la societat, la cultura i el món en general. Als Francmaçons, res d’allò que és humà ens és aliè, perquè considerem que el nostre progrés individual està inexorablement unit al progrés social i a la nostra implicació en el seu millorament.

El Mètode Maçònic es nodreix de símbols i rituals que actuen com a marc axiològic general que serveix a cadascú segons la seva personal apreciació i la seva fonamentació filosòfica o psicològica. La seva finalitat és fer possible el procés de perfeccionament individual i col·lectiu, sempre des del més estricte respecte al pluralisme d’idees i de procedències i actuant com a factor impulsor de la més absoluta llibertat de consciència.

El simbolisme maçònic

El simbolisme maçònic és radicalment polisèmic, no estant admesa cap mena d’interpretació unidireccional o dogmàtica.

El nostre mètode és racional alhora que emocional. Apel·la ( tant a la part conscient-verbal-racional com a la nostra part no verbal-emotiva-inconscient i cerca la integració i la síntesi entre contraris que es complementen.

La Veritat és per a nosaltres com un mirall trencat del que cadascú en té un bocí. Només a través de la posada en comú d’aquests bocins serà com podrem arribar a obtenir una visió de conjunt que ens permeti progressar en la recerca del Coneixement.

Allò que fas, et fa

Els francmaçons fomentem la llibertat de pensament, la qual cosa està en franca contradicció amb donar consignes que condicionin les nostres vides privades, la nostra activitat professional o el desenvolupament de qualsevol càrrec públic. El que pretenem és que tots nosaltres fem el que fem, pensem com pensem o visquem com visquem, fem sempre el possible per comportar-nos com a ciutadans exemplars i que els nostres actes estiguin sempre presidits per la Saviesa, sostinguts per la Força i realitzats amb Bellesa.

Aquests són l’essència i l’objectiu del Mètode Maçònic i el que el fa tan exigent i rigorós.

Vol més informació?

Les seves dades personals són confidencials i per a ús intern de Lògia Icària. (L.O.P.D.)